Brev fra Hans Rasmussen Fossum til  svogeren Rasmus Jensen Furuval i Amerika - 1847

Fossum dend 27de April 1847

 

Min Kjær Svoger Rasmus Jensen Siden her nu Gives saa god Leilighed saa vil jeg ikke forglemme at Skrive Nogle linnier til Eder for at lade dere vide

Hvorledes vi Lever, Hvi har Gud Ske tak havt en god Helse til denne tid baade jeg og Min Kone og mine Børn, saa er Gud at take og det samme hører vi ifraa Eder, og hvi siger Eder mange Tak for ded brev dere skrev til os, vi Modtog det den 15de Norvember 1846 og der hører vi at dere er Vel fornøiet og og Lever meget bedre end da dere var her i Norge, hvilket er nu Stor Glede for os at høre,


Vi hører dere haver Avlet saa meget Korn som dere tenker at Leve af i dete Aar og vi hører dere haver Kreature og Korn nok saa dere kan spise Flesk naar dere lyster og tertil (?) Vedekage saa det maa være God Kost. Saa er her stor forsjel her thi flesk og Vedekage spises Sielden for nu Koster En Tønde Rug her 6 Specie og En Tønde Byg 5 Specie Saa her ser ike got ud at slipe igjennem, Saa jeg vilde Gjerne ønske jeg vaer hos Eder, Men i Aar var det mig ikke mulig formedels min Kone da hun bærer til Barsel saa vilde hun ikke Reise i vaar Men vu haver mok en tanke om at kunde komme til Neste Vaar om Gud vil lade det skibe sig saaledes og saa haaber vi at faae en veiledning af Eder Formedels Det brev vi fik i frae Eder som vi slaaer vor Lid til, For her hos Kamerherren bliver her Daglig Verre saafremt Nogen skylder ham noget da er han strags ferdig til at Reise, og der som nogen ikke gjør hvad han befaler saa er strax det til svar at han skal Reise, saa her ser ikke Got ud. 


Jeg haver ikke noget nyt at fortele Eder en at Peder Aas er givt og havde brølop ihøst var med Torber Kaasa og der var jeg i brølop og der var Sjenkebrølop. Til slutning hilses til Eder fra Kjære Moder og søster Inger Han..d og Lars Hansen med Kone og barn og til si.... var hilset ifra mig Hans........ min Kone Magrete Hansdat..... his min Kjære Svaager Christen Røe ifra mig og ifra os Alle sammen vere fr... og lever vel hil (?) ale jeg Kjender der ifraa ... til sist være Hilset fraa os Alle sam slegtninger og Bekjente i Norge.

 

Hans Rasmussen

Fossum den 27 April

1847