Vedtekter

VEDTEKTER


for Gjerpen Historielag

stiftet 18.09. 2018

 • 1. FORENINGENS NAVN OG ORGANISASJON

Foreningens navn er Gjerpen Historielag. Laget er lokalisert i Skien, og virksomhet er rettet mot tidligere Gjerpen kommune, fra og med Luksefjell i nord, Gulset i vest og til grensene mot Siljan i øst og tidligere Eidanger kommune i sør.

 

 • 2. FORMÅL

Gjerpen Historielag har som formål å vekke, formidle, øke og utbre kunnskap om Gjerpen bygds historie fra de eldste tider til i dag. Historielaget skal etterstrebe å nå ut til flere aldersgrupper for å øke bevissthet og stolthet. I dette arbeidet inngår innsamling, formidling og bevaring av lokalhistorisk materiale og bevaring av Gjerpens kulturminner.

 

 • 3. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Det innkalles med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene.

Medlemmer er alle som har betalt gyldig kontingent.

 • Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret.
 • Endringer i lagets vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag om dette må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.
 • Andre forslag avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

 

Årsmøtet skal behandle:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsberetning
 2. Årsregnskap med revisorrapport
 3. Innkomne forslag
 4. Kontingentfastsettelse
 5. Budsjett
 6. Valg (Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis det settes fram krav om dette.)

 

 • 4. STYRET
 • Laget ledes av et styre. Styrets medlemmer velges på årsmøtet.
 • Leder - velges for ett år.
 • Seks styremedlemmer - velges for to år. Ved hvert årsmøte er tre styremedlemmer på valg. Styret konstituerer seg selv - nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.
 • To varamedlemmer - velges for ett år
 • To revisorer - velges på årsmøtet for ett år.
 • Valgkomiteen har tre medlemmer. De velges for tre år. Lengst-sittende medlem er valgkomiteens leder. Ett medlem er på valg hvert år, og erstatter lengst-sittende medlem.
 • Alle saker som behandles i styret, avgjøres ved alminnelig flertall.

 

 • 4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skjer med 14 dagers varsel direkte til medlemmene.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 5. OPPLØSNING AV LAGET

Vedtak om oppløsning av Gjerpen Historielag kan bare gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Ved oppløsning skal lagets eiendeler overlates til den institusjon som årsmøtet mener best kan ivareta lagets formål.Vedtatt den 11.10.2018


Endring Paragraf 4 om valgkomitéen enstemmig vedtatt av årsmøtet 24.03.2022