Sirkulære 1822

Dokumentet er gitt til Gjerpen Historielag

av Jørn Olsen

Circulaire           .                                                                                    Gjerpen

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings
Departement, for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.

 

Under 15de Juni sidstl. har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at be-
slutte:

«at det ved Beregningen af den Beneficiarierne tilkommende Jordafgift af de
beneficerede Gaarde, der blive at realisere i Følge Loven af 20 August 1821
om det beneficerede Gods, bliver at iagttage, at de jorddrottelige Rettigheder,
der enten i Følge Fogdens specielle Attestation, eller efter andre Beviislighe-
der, hidtil i Hævdstid eller derover have været ydede in natura, blive, i Ana-
logie med hvad bemeldte Lovs $. 19 No. 2 har bestemt om Korn, uforan-
drede at indtage under den ansættende Jordafgift, hvilken saaledes ikkun be-
regnes til Byg forsaavidt de jorddrottlige Rettigheder angaaer, som hidtil
have været svarede i Penge.»

              Christiania den 8de Juli 1822

 

                                                         Treschow          

 

 

                                                                                                                P. Holst